ครม.อนุมัติวงเงิน 2.1 หมื่นล้าน ปร ะ กันราคาข้าวให้เกษตร

Jurin Laksana Wishit, รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์, คณะการบริหารนโยบายข้าวหรือการประชุมนายกรัฐมนตรีตามด้วยพลเอกประยุทธ, นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่ประชุมเห็นชอบที่จะอนุมัติสองประเด็นคือโครงการรับป ร ะ กั นรายได้ของเกษตรกร

เกี่ยวกับมาตรการสนับสนุนการเก็บเกี่ยวสำหรับชาวนารับป ร ะ กั นรายได้ของเกษตรกร 5 ชนิด ได้แก่ นาข้าวห อ มมะลิ 10,000 บาทต่อตัน 15,000 บาทต่อตันข้าวห อ มอื่น ๆ กว่า 14,000 บาทต่อตัน 11,000 บาทต่อตันข้าวห อม ปทุม 1 รับประกันรายได้ 12,000 บาทต่อตัน

มาตรการปรับปรุงคุณภาพข้าวเรารับป ร ะ กันรายได้ของเกษตรกร 5 ประเภทคือนาข้าวข้าวห อ มมะลิ10,000บาทต่อตัน15,000บาทต่อตันข้าวหอมอื่นๆกว่า14,000บาทต่อตัน 11,000บาทต่อตัน รับประกันรายได้ปีละ 12,000 บาทข้าวหอ มปทุม

ในการประชุมได้อนุมัติการรับรองข้าวจำนวน 21,000 ล้านบาท การปรับปรุงต้นทุนการเก็บเกี่ยวและคุณภาพข้าวคือ 500 บาทต่อข้าว แต่น้อยกว่า 20 ข้าวต่อครัวเรือน แต่เราจะทำข้อตกลงกับสำนักงบประมาณ ก่อนกลับเข้าคณะรัฐมนตรีอีกครั้งในสัปดาห์หน้า

อย่างไรก็ตามคาดว่าจะมีชาวนาประมาณ 3.9 ล้านคน ผู้เข้าร่วมต้องลงทะเบียนกับสำนักส่งเสริมการเกษตร สำหรับการโอนเงินผลต่างจะถูกโอนโดยตรงไปยังบัญชีธนาคารไทยของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *